Wat is de Aanbestedingswet 2012?


De Aanbestedingswet 2012

De Aanbestedingswet 2012 regelt alles over aanbestedingen, zowel onder als boven de Europese drempelbedragen. In aanvulling op de aanbestedingswet 2012 zijn er diverse bepalingen gedetailleerd uitgewerkt in het Aanbestedingsbesluit. Dit is een Algemene Maatregel van Bestuur.

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2013 in werking getreden. De wet geldt voor alle aanbestedingen in Nederland door (semi)publieke instellingen. De wet betreft de implementatie van een Europese richtlijn voor aanbesteden. Naast de verplichtingen uit de Europese richtlijn aanbesteden is er aanvullende wetgeving in opgenomen.

De aanbestedingswet 2012 blijft onderhevig aan wetswijzigingen en verbeteringen.
Bij de aanvang van 2014 zijn er 3 nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen vastgesteld:

• Richtlijn voor gunnen van concessieopdrachten (2014/23/EU).
• Richtlijn gunnen overheidsopdrachten (2014/24/EU).
• Richtlijn voor gunnen van opdrachten water- energievoorziening, vervoer en post (2014/25/EU).

Wetswijzigingen in de Aanbestedingswet 2012.

Deze wetswijzigingen zijn op 1 juli 2016 inwerking getreden.
Wijzigingen betreffen onder andere:• Belangconflicten (artikel 1.10b)
• Percelen (artikel 2.10)
• Aankoopcentrale (artikel 2.11)
• Uitgezonderde opdrachten (artikel 2.23)
• Verruiming van het begrip rondom defensie.
• Concurrentiegerichte dialoog: meer mogelijkheden voor toepassing hiervan.
• Innovatiepartnerschap: de introductie van het innovatiepartnerschap. De procedure kan worden toegepast wanneer een aanbestedende dienst een behoefte heeft aan innovaties. Het gaat dus expliciet om niet-bestaande producten of diensten waar behoefte aan is. Koop mag alleen onder voorwaarde dat de innovatieve producten, diensten of werken geleverd kunnen worden op een van tevoren afgesproken kwaliteits- en kostenniveau. Het innovatiepartnerschap bestaat uit verschillende fasen. Na iedere fase mag de samenwerking opgezegd worden door partijen.
• Verkorting van termijnen: de termijn van de openbare procedure gaat van 52 naar 35 dagen. De termijn van de niet-openbare procedure van 37 om 40 dagen naar 30/rond 30 dagen.

Onder de Algemene Maatregelen van Bestuur uit aanbestedingswet 2012 zijn geregeld:

• De Gids Proportionaliteit
Het proportionaliteitsbeginsel wordt beschouwd als een van beginselen van aanbestedingsrecht.
• Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
De UEA gaat over de Eigen verklaring over geschiktheid van ondernemingen die deelnemen aan een aanbestedingsprocedure. Denk hierbij aan de financiële toestand, bedrijfsbekwaamheden en de geschiktheid op andere gebieden. Lees hier meer over de UEA.
• Aanbestedingsreglement Werken 2016
In het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) worden de procedures voor het aanbesteden van opdrachten voor werken beschreven.