Opschortende termijn


Opschortende of standstill termijn

Nadat de aanbestedende dienst het bericht verzonden heeft waarin staat aan welke partij de opdracht gegund wordt, is er een periode van 20 dagen waarin het proces in feite even stilligt. In deze periode hebben de afgewezen inschrijvers namelijk de tijd om een eventueel bezwaar aan te tekenen. Dit is de opschortende termijn, ook wel standstill-termijn genoemd.

Meer over de opschortende termijn leest u in dit artikel!Wat is de opschortende termijn?

De opschortende termijn is een termijn waarin inschrijvers de gunningsbeslissing kunnen bestuderen. Een afgewezen inschrijver kan aan de hand hiervan besluiten of hij mogelijk een bezwaar aan wil spannen tegen de gunningsbeslissing. Dit gebeurt door middel van een kort geding. Als een inschrijver besluit om bezwaar te maken, dan mag de aanbestedende dienst de gunning niet definitief maken met een overeenkomst totdat het vonnis is uitgesproken.

Wanneer gaat opschortende termijn in?

De standstill-termijn gaat in op de dag nadat de gunningsbeslissing is verzonden naar alle inschrijvers. Deze moeten de beslissing ieder op hetzelfde moment toegezonden krijgen. In dit bericht moeten in ieder geval staan: welke partij de opdracht krijgt, de gronden waarop de beslissing is gemaakt, voordelen en kenmerken van de gekozen inschrijving en een precieze omschrijving van de standstill termijn.

Als aanbestedende dienst is het handig de brief van de gunningsbeslissing zo volledig mogelijk te maken. Dit om vragen te voorkomen die het proces zouden kunnen vertragen.

Informatie opvragen door afgewezen partijen

De opschortende termijn is voor de inschrijvers een periode waarin zij informatie kunnen opvragen over de redenen waarom zij afgewezen zijn. Inschrijvers kunnen ook later nog om deze informatie vragen. Echter, als dit na de opschortende termijn nog wordt gedaan, dan leidt dit niet tot het opschorten van de gunning.

← De Nota van Inlichtingen
Maatschappelijk verantwoord inkopen →