BPKV Subgunningscriteria uitwerken


Subgunningscriteria voor BPKV 

Bij aanbesteden is de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV) het standaard gunningscriterium dat een aanbestedende dienst moet kiezen. Als u hier vanaf wil wijken, zult u die keuze goed moeten motiveren. Meer over het kiezen van het juiste gunningscriterium lees u op de pagina daarover.
Omdat kwaliteit zo’n grote rol speelt bij het BPKV-criterium, is het belangrijk dat u uw eisen en wensen hiervoor duidelijk vastlegt. Dit doet u in de subgunningscriteria. Deze criteria moeten helder zijn, een weging toegewezen krijgen en objectief beoordeeld worden na de inschrijvingsperiode. 

Kwaliteitsaspecten vastleggen in subgunningscriteria

Bij BPKV legt u uw wensen en eisen wat betreft de kwaliteitsaspecten vast in de subgunningscriteria. De wet stelt geen beperkingen aan het aantal en de soorten subcriteria. Wel is het aanbevolen om zo rond de 3 tot 4 criteria aan te houden. Bovendien moeten de criteria uiteraard betrekking hebben op het voorwerp van de aanbesteding.
Als u erg veel subgunningscriteria hebt, kan het voorkomen dat het verschil in scores tussen de verschillende inschrijvers afvlakt. Dit komt doordat zij dan veel verschillende aspecten hebben waarop zij steeds een paar punten kunnen halen of juist niet.

Weging van de subgunningscriteria

U legt voor de BPKV niet alleen vast welke kwaliteitsaspecten belangrijk zijn, maar ook hoe zwaar elk van deze aspecten meeweegt in de beoordeling. In andere woorden: de aanbestedende dienst moet per subgunningscriterium aangeven welk gewicht daaraan toegekend wordt.
Dit maakt het voor de inschrijvers inzichtelijk welke kwaliteitsaspecten prioriteit hebben.
De weging voor de verschillende subgunningscriteria legt u vast in de aankondiging van de aanbesteding.De criteria objectief beoordelen

Zoals bij het gehele aanbestedingsproces geldt ook voor het beoordelen van de subgunningscriteria dat dit zo objectief mogelijk moet gebeuren. Om deze objectiviteit voor een groot deel te garanderen, moet de aanbestedende dienst vooraf vastleggen hoe de beoordeling zal verlopen.
Omdat het bij BPKV vooral om kwaliteitsaspecten gaat, is het voor een soepele beoordeling handig dat de aspecten bestaan uit controleerbare of meetbare eisen. Dit moet natuurlijk wel aansluiten op de kwaliteit die u wenst.
Hoe u de beoordeling zal doen, moet u aangeven in de aanbestedingsstukken van uw opdracht.

Geen betrekking op persoon

De kwaliteitseisen mogen over het algemeen geen betrekking hebben op de inschrijver zelf als persoon zijnde. De eisen hebben enkel betrekking tot de inschrijving en de inhoud daarvan.
Er is echter wel een uitzondering op deze regel. De subgunningscriteria mogen alleen over de inschrijver als persoon gaan wanneer deze persoon een grote invloed heeft op de uiteindelijke uitkomst van de opdracht. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld een architect.

De kwaliteit controleren

Bij BPKV is het dus belangrijk dat de aanbestedende dienst de eisen goed en duidelijk vastlegt, evenals de manier waarop deze zullen worden beoordeeld.
Daarnaast is het belangrijk dat in het contract vast wordt gelegd hoe de BPKV-score van de gekozen inschrijving wordt omgezet in eisen die te controleren zijn. Ook is het cruciaal dat er controle plaatsvindt op de integrale kwaliteitsaspecten van de aanbesteding. Hierdoor garandeert de aanbestedende dienst dat de beloofde kwaliteit daadwerkelijk nageleefd wordt.

Wanneer kiezen voor BPKV?

Het kiezen van het gunningscriterium is de eerste grote stap in de voorbereiding van de aanbesteding. Meer over de verschillende gunningscriteria en het kiezen daarvan, leest u op de pagina daarover.