Wat zijn selectiecriteria bij aanbesteden?


Wat zijn selectiecriteria? 

Bij een aanbesteding zijn de selectiecriteria de wensen die de aanbestedende dienst heeft voor het beperken van het aantal ondernemers dat zich in kan schrijven op de aanbesteding. Het aantal gegadigden dat zich in mag schrijven, wordt vooraf bepaald, evenals wie dat zijn. Deze personen/ondernemingen krijgen vervolgens een uitnodiging tot inschrijving.
Een dergelijke selectiefase is niet van toepassing bij iedere aanbestedingsprocedure.  Bij de volgende procedures wordt het sowieso toegepast: concurrentiegerichte dialoog, niet-openbare procedure, innovatiepartnerschap en een mededingingsprocedure met onderhandeling.Eisen aan selectiecriteria

De selectiecriteria moeten, net zoals andere elementen van een aanbesteding, duidelijk, transparant en objectief zijn en in verhouding staan tot de opdracht.
Een aanbestedende dienst is verder erg vrij met het kiezen van eventuele selectiecriteria. Voorbeelden waarop selectiecriteria gesteld mogen worden zijn: financiële draagkracht, beroepsbekwaamheid, de grootte van de onderneming, enzovoort.