Wat is aanbestedingsrecht?


Wat is het aanbestedingsrecht?

aanbestedingsrechtHet aanbestedingsrecht is gebaseerd op nationale en internationale wet en regelgeving.
In Nederland betreft dit tenminste de Aanbestedingswet 2012. Verder zijn de regels van de Europese Unie voor aanbestedingsrecht van toepassing.

Bij aanbestedingsrecht en tenderen gelden drie rechtsbeginselen. Deze rechtsbeginselen zijn van toepassing gedurende het totale aanbestedingsproces. Mocht er een geschil zijn tussen partijen over een tender of aanbestedingsprocedure, dan wordt dit hier aan getoetst. Meestal is er sprake van een geschil uit het oogpunt van een inschrijver op een tender. Een geschil kan aanhangig worden gemaakt in een juridische procedure. Het handelen van een aanbestedende dienst wordt in deze procedure aan het aanbestedingsrecht getoetst.

De beginselen van aanbestedingsrecht

Er zijn een aantal beginselen van toepassing bij het aanbestedingsrecht:Gelijkheidsbeginsel
Op grond van dit beginsel zijn aanbestedende diensten verplicht om alle inschrijvers gelijk te behandelen. Er mag dus niet subjectief onderscheid worden gemaakt tussen inschrijvende partijen. Wel mogen er eisen worden gesteld die objectief meetbaar en relevant zijn voor de aanbesteding.

Transparantiebeginsel
Op grond van dit beginsel is het verplicht dat de gehele aanbestedingsprocedure transparant en controleerbaar is. Een gehele aanbesteding dient te voldoen aan alle geldende eisen. Een aanbestedende dienst moet dit kunnen aantonen. Daarbij is bijvoorbeeld ook de beoordeling van inschrijvingen zeer relevant. Vragen en antwoorden moeten meetbaar en vergelijkbaar te beoordelen zijn.

Objectiviteitsbeginsel
Dit beginsel vereist de elke aanbestedende dienst objectief moet optreden. De aanbestedende dienst moet dus zorgen dat de inhoud van de tender of aanbesteding controleerbaar is. Elke inschrijving moet objectief worden beoordeeld en dat moet controleerbaar zijn.

Uiteindelijk kan het voorkomen dat een of meerdere inschrijvers op een tender zich onjuist behandeld voelen. Meestal wordt dit vertaald naar een juridische procedure. Daarin draait het dan om de vraag of de aanbestedende dienst een juiste selectie heeft doorgevoerd. Juridisch kan er worden aangesproken op genoemde beginselen. Er kan op basis van één of meerdere van deze beginselen een procedure worden gestart.