Wat is aanbestedingsperceel?


Wat is een aanbestedingsperceel?

Een aanbestedingsperceel is een onderverdeling van een aanbesteding in stukken.
Het is onder voorwaarden toegestaan om een aanbesteding op te delen in meerdere percelen.
Opdrachten dienen volgens de Aanbestedingswet 2012 in principe te worden verdeeld in percelen.
Beoogd is dat ook kleine ondernemingen aan tenders mee kunnen doen en winnen. Dit is goed voor de marktwerking. Als een tender of aanbesteding bestaat uit maar één aanbestedingsperceel dient dit te zijn gemotiveerd. Een uitleg is dan te vinden in de aanbestedingsdocumenten.

Redenen vormen aanbestedingsperceel

Er zijn een aantal voorname redenen om een tender op te delen in een aantal aanbestedingspercelen: 1. Risico spreiding
  Als er meer partijen een tender uitvoeren is er een kleiner risico dat bij een faillissement de aanbestedende dienst acuut een probleem heeft.
 2. Aansluiten bedrijfsgrootte en capaciteit
  Door gebruik te maken van een aanbestedingsperceel kan deze beter aansluiten op de mogelijke leveranciers. Het is een lastige balans tussen marktwerking en juiste opdrachtomvang voor mogelijke uitvoeringskandidaten.
 3. Specialisatie
  Bij een aanbesteding waarbij specialisatie of specialismen nodig is het vormen van een aanbestedingsperceel aan te raden. Hiermee vergroot je de kans op inschrijvingen op je tender van gespecialiseerde ondernemingen. Waarmee de kans op uitvoering verbeterd kan worden. Het voorkomt meestal dat een grote onderneming zelf weer onderaannemers gaan inhuren. Anderzijds is dat niet uit te sluiten.
 4. Marktverschraling tegen gaan
  Ter voorkoming dat slechts enkele grote opdrachten er voor zorgen dat er steeds minder aanbieders komen kan er worden opgedeeld. Op deze manier is er een kans (en niet meer dan) dat er meerdere winnende partijen zijn. Daarmee blijven marktpartijen behouden.
 5. Stimuleren innovatie
  Als onderdeel van een tender kan een innovatieve werkwijze worden uitgevraagd voor onderdelen. Ook hier is dan een aanbestedingsperceel uitermate geschikt.
 6. Kostenbeheersing
  Tenderen is kostbaar voor zowel aanbestedende dienst als inschrijvers. Door meerdere percelen in één aanbesteding onder te brengen kunnen de kosten worden beperkt.

Aandachtspunten percelen

Bij het vormen van meerdere aanbestedingspercelen moet wel worden stil gestaan bij coördinatie van uitvoering van de tender. Hoe meer ondernemingen werkzaam zijn aan een opdracht hoe meer de aanbestedende dienst aan coördinatie zal moeten doen.

Bij verdeling in percelen moet de aanbestedende dienst de nodige aandacht hebben voor een objectieve en correcte opdeling van percelen. Ook het beschrijven van de werkwijze en werkverdeling zal intensief zijn.