Wat is een niet aanbestedingsplichtige opdracht


Niet aanbestedingsplichtige opdracht

Een niet aanbestedingsplichtige opdracht is een opdracht die uitgezonderd is van Europees aanbesteden. Dit soort opdrachten zijn benoemd in de Aanbestedingswet 2012.

Uitsluitingen van rechtswege

De opdrachten uitgesloten van aanbesteden uit de Aanbestedingswet 2012 zijn onder andere:

 • Die door aanbestedende diensten op het gebied van defensie en veiligheid worden geplaatst
 • Geheime overheidsopdrachten
  Dit zijn opdrachten die geheim zijn verklaard of waarvan de uitvoering overeenkomstig de geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met bijzondere veiligheidsmaatregelen gepaard moet gaan dan wel indien de bescherming van de wezenlijke belangen van Nederland
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Opdrachten voor aanleg of exploitatie van telecommunicatie netwerken
 • Huur van grond en gebouwen
 • Aankoop van televisieprogramma’s en zendtijd
 • Arbitrage en bemiddeling
 • Sommige opdrachten met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling
 • Concessieovereenkomsten voor diensten
 • Opdrachten op grond van een juridisch instrument dat internationaalrechtelijke verplichtingen schept.

Elke niet-aanbestedingsplichtige opdracht wordt met specifieke eisen beschreven in de Aanbestedingswet 2012. Deze eisen vind je in de artikelen 2.23 tm 2.24 van de wet.Keuze motiveren

Het is niet toegestaan om opdrachten samen te voegen die niet gelijk zijn van aard. Ook moet de inhoud van de opdracht vooraf goed worden afgestemd met de wettelijke voorwaarden. Het is dringend aan te bevelen om een overweging om niet aan te besteden volledig en goed te documenteren. Dit om te voorkomen dat er (markt)partijen zijn die later een verzoek doen om uitleg waarom een bepaalde opdracht niet Europees is aanbesteed.