Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden (Wira) in werking getreden!


De Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijn aanbesteden (Wira) creëert een wettelijke basis om onwettig gegunde opdrachten door de rechter te laten vernietigen.

Op 26 januari 2010 is de Wira door Eerste Kamer aangenomen en zal op 19 februari aanstaande in werking treden. Ondernemers kunnen zich tot die tijd beroepen op de bepalingen uit de rechtsbeschermingsrichtlijn. De richtlijn en de Wira gelden alleen voor opdrachten waarop het Bao of Bass van toepassing is. In het kort komt het erop neer dat de ondernemer makkelijker bezwaar kan maken (bij de rechter) tegen een gunningsbesluit.

Wat verandert er?

Motivering

De aanbestedende dienst wordt verplicht in de gunningsbeslissing voldoende gemotiveerd uitleg te geven over de redenen van zijn beslissing. Op basis daarvan kan een afgewezen ondernemer bepalen of hij bezwaar wil maken tegen de gunningsbeslissing bij de rechter. Voor veel aanbestedende diensten is het voldoende motiveren van de gunningsbeslissing op dit moment al staande praktijk.

TermijnAls de aanbestedende dienst de gunningsbeslissing onvoldoende motiveert, gaat de opschortende termijn van vijftien dagen niet van start. Een benadeelde ondernemer kan in dat geval, ook na de termijn van vijftien dagen, de rechter verzoeken de overeenkomst te vernietigen vanwege het aangaan van een overeenkomst zonder een geldig verlopen opschortende termijn. De opschortende termijn is namelijk pas van start bij een voldoende gemotiveerde gunningsbeslissing.

Vernietigen

Een benadeelde ondernemer kan naar de rechter stappen om de overeenkomst te laten vernietigen in het geval de opdracht ten onrechte niet is aanbesteed. De rechter zal de opdracht bijvoorbeeld moeten vernietigen wanneer blijkt dat de opdracht is gegund zonder voorafgaande aankondiging en dit in strijd is met Bao of Bass. Slechts in uitzonderingsgevallen kan de rechter de overeenkomst (deels) in stand laten en alleen als dwingende redenen van algemeen belang dit rechtvaardigen.

Hoe problemen voorkomen?

Aanbestedende diensten kunnen een succesvol beroep op de directe werking van de rechtsbeschermingsrichtlijn voorkomen door opdrachten in overeenstemming met het Bao of het Bass aan te besteden en gunningsbeslissingen goed te motiveren.

Bron: Pianoo

← Iedereen kan tenders beantwoorden
Europese Commissie verlaagt drempelbedrag aanbesteding →